Klachtenprocedure

Soms kan het zijn dat zaken niet voldoen aan uw verwachting, of volgens u in strijd zijn met bepaalde afspraken, u heeft dus een klacht. Een klacht kan gaan over gedragingen en beslissingen, dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen. Een klager of aangeklaagde kan zijn: een leerling, een ouder, een verzorger, een voogd, een personeelslid, een lid van de schoolleiding, een vrijwilliger, het bestuur.
Indien u een klacht op wat voor gebied dan ook heeft, dient u op de volgende wijze te handelen:
  • Probeer in eerste instantie altijd en meteen met de direct betrokkene of betrokkenen uw klacht uit te praten;
  • Komt u er samen niet uit, ga dan naar de directeur en bespreek met hem/haar het probleem;
  • Eventueel kunt u een beroep doen op onze vertrouwenscontactpersonen, Anne Linda (groep 4A) of Chantal (groep 8) en daar uw klacht kenbaar maken. De vertrouwenspersonen zullen dan proberen door bemiddeling tot een oplossing te komen;
  • De vertrouwenscontactpersonen kunnen met een externe vertrouwenspersoon contact opnemen en de klacht voorleggen. Deze externe vertrouwenspersonen zijn neutraal en hebben geen directe binding met één van de scholen of met het bestuur. De vertrouwenspersoon is betrokken tot de klacht daadwerkelijk is weggenomen. Desgewenst begeleidt de vertrouwenspersoon de klager bij het indienen van een klacht bij de klachtencommissie of bij het bevoegd gezag of bij aangifte bij politie/justitie;
  • Indien gekozen wordt voor het indienen van een klacht bij de klachtencommissie of bij het bevoegd gezag, dan dient dit schriftelijk te worden gedaan;
  • De klachtencommissie onderzoekt de klacht en adviseert het bevoegd gezag over de gegrondheid van de klacht, het nemen van maatregelen en overige door het bestuur te nemen besluiten. De klachtencommissie wordt geacht zorgvuldig te werken en is verplicht tot geheimhouding.

Ten overvloede: Uit bovenstaande blijkt al dat het niet mogelijk is een klacht anoniem in te dienen. Immers, steeds weer is bovenstaande proces er op gericht via een goede communicatie tot een oplossing van het conflict te komen. Wij adviseren u dus altijd de lijn te volgen, zodat we samen tot de meest wederzijds constructieve oplossingen kunnen komen.
Hier vindt u meer informatie: https://www.hetsticht.nl/klachten

Er zijn twee vertrouwenspersonen voor het bestuur: Blijke van Dam en Anton Stegeman.
Mw. B. Janssen
Brugakker 41-25                               
3704 ZC Zeist                                   
06-45144301         
email: blijkejanssen@gmail.com
Dhr. A.A. Stegeman
Couwenhoven 56-04
3703 EW  Zeist
tel: 06-15022647                         
email: antonstegeman@live.nl

Ons schoolbestuur is aangesloten bij de Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs.
Het adres is:
Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs, de heer J.Vrakking
Postbus 82324
2508 EH Den Haag

Klik hier voor het officiële klachtenprotocol van Het Sticht