Medezeggenschapsraad

Even voorstellen: De Medezeggenschapsraad
Ongetwijfeld zal een aantal St. Aloysius-ouders al precies weten wat de medezeggenschapsraad doet en wie er in zit. Toch vinden we het leuk en nuttig om ons richting iedereen nogmaals voor te stellen en te verhelderen wat de rol is van de MR.

De medezeggenschapsraad is ervoor om met de schoolleiding te overleggen en in een aantal gevallen mee te beslissen over inhoud en organisatie van het onderwijs op de school. Belangrijke schoolzaken die zoal aan de orde komen zijn o.a. veiligheid, kwaliteit van onderwijs, de besteding van het geld van de school, het vaststellen van bezetting, vakanties en vrije dagen maar bijvoorbeeld ook het 'luizenbeleid' of de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten. Over veel schoolzaken heeft dus niet alleen de directie, maar hebben ook de leerkrachten zelf èn de ouders iets 'mee te zeggen'. 

De MR vergadert zo'n 6 keer per jaar met de schooldirectie.

Onderwerpen en achterban
De MR kan zelf ook initiatief nemen om zaken op de agenda te zetten, en hiermee het gesprek openen over dingen die bijvoorbeeld ouders bespreekbaar willen maken. De MR is tenslotte ook spreekbuis voor de achterban, en dus ook de ouders. Ouders moeten uiteraard in eerste instantie altijd zaken rechtstreeks bespreken met betrokken leerkracht(en), maar als er een onderwerp is dat een grotere groep aangaat of extra aandacht behoeft dan kàn de MR evt. een rol spelen in het breder trekken van het overleg met de schoolleiding. We weten uit ervaring dat het St. Aloysius-team de mening en input van ouders heel serieus neemt en altijd de oplossing zoekt die voor de kinderen en de onderwijskwaliteit op lange termijn het beste is. 

Elk MR-lid is regelmatig op het schoolplein te vinden en voor iedereen aanspreekbaar voor vragen of suggesties. Dat kan ook via mail, middels
medezeggenschapsraad@aloysius-school.nl. En we zullen als MR-ouders ook soms willen peilen hoe 'de ouders' over sommigen zaken denken waarover we als MR om advies of instemming gevraagd worden. Hoe actiever u als ouder met ons meedenkt, des te beter wij dus ook namens u kunnen 'medezeggen'.Notulen medezeggenschapsraad
Hieronder vindt u een aantal links naar de notulen en het jaarverslag van de medezeggenschapsraad.
De notulen kunt u alleen lezen met een inlognaam en een wachtwoord.
Deze gegevens worden met enige regelmaat in de nieuwsbrieven (maar natuurlijk niet op de site) vermeld.
Indien u hier niet meer over beschikt, kunt u erom vragen bij de directie.


Notulen MR 2-3-2021
Notulen MR 1-6-2021
Notulen MR 29-6-2021
Notulen MR 12-10-2021
Notulen MR 7-12-2021
Notulen MR 8-3-2022
Notulen MR 31-5-2022
Notulen MR 4-7-2022
Notulen MR 19-10-2022
Notulen MR 13-3-2023
Notulen MR 10-5-2023
Notulen MR 12-6-2023

Notulen MR 31-10-2023
Notulen MR 19-12-2023